कार्यलय सहयोगी करार लिने सम्बन्धी सूचना

  नेपाली राजदूतावास, नयाँ दिल्ली                                                                                                                           सूचना प्रकशित मिति: २०७५/०५/१२                        सूचना   विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ बमोजिम यस राजदूतावासमा करार सेवामा काम गर्ने गरी कार्यलय सहयोगी १ नियुक्त गर्नुपर्ने भएकोले प्रचलित कानून बमोजिम योग्य भएका इच्छुक व्यक्तिहरुले देहायको शर्तहरुको आधारमा यो सूचना प्रकाशित भएको १५ (पन्ध्र) दिन भित्र(अन्तिम मितिमा विदा परेको

Selected Students for Post Graduate (PG) Courses by Delhi University:- 2018

S.No Name of the student Course Reporting time to Fsr Office 1. Mr. Illyyas Ahmed Muslim M.A(Prev.)Economic On or before 10Aug’18 2, Mr. Chandan Thapa M.A.(Prev.)Economic On or before 10Aug’18 3. Ms. Shreelata Mandal M.Sc (Prev) By 17th August, 2018 4. Mr. Chandan Thapa M.A (Prev) Economic By 23rd Aug’2018 5. Mr. Birendra Singh Bhandari M.Sc.(Prev.)Microbilogy On or before 29Aug’18    

सवारी चालक करार लिने सम्बन्धी सूचना

नेपाली राजदूतावास, नयाँ दिल्ली सूचना प्रकशित मिति: २०७५/०४/२४ सूचना विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ बमोजिम यस राजदूतावासमा करार सेवामा काम गर्ने गरी सवारी चालक १ नियुक्त गर्नुपर्ने भएकोले प्रचलित कानून बमोजिम योग्य भएका इच्छुक व्यक्तिहरुले देहाय योग्यता र शर्तहरुको आधारमा यो सूचना प्रकाशित भएको १५ (पन्ध्र) दिन भित्र(अन्तिम मितिमा विदा परेको भए सो को

INVITING QUOTATION FOR SECURITY SERVICE

Embassy of Nepal New Delhi NOTICE FOR INVITING QUOTATION FOR SECURITY SERVICE   The Embassy of Nepal, New Delhi invites quotations from firms/agencies/companies in supplying security services as per the security requirements of the Embassy at its premises. Scope of works: Provide round the clock security services at the entrance gate of the chancery building, main entrance of the Ambassador’s

INVITING QUOTATION FOR HOUSE CLEANING SERVICES

Embassy of Nepal New Delhi NOTICE FOR INVITING QUOTATION FOR HOUSE CLEANING SERVICES   The Embassy of Nepal, New Delhi invites quotations from firms/agencies/companies that are keen in supplying housekeeping and cleaning services as per the requirements of the Embassy at its premises. Scope of Works:     a) Routine Cleaning Cleaning and sweeping services of the Chancery Block, Ambassador’s