Notice for Pre-Bid Meeting

With reference to the Embassy’s Notice dated 17 October 2018 inviting tender (NIT NO. 02/ NIT/Nepal Embassy/2018) for RENOVATION AND REFURBISHMENT OF BOUNDARY WALL, GUARD ROOM, INSTALLATION OF AUTOMATED GATES, TURNSTILES & BOOM BARRIERS, INSTALLATION OF SURVEILLANCE SYSTEM, this is to notify that pre-bid meeting with interested eligible firms/contractors will be held at the meeting hall (second floor) of the

Inviting Tender

Notice Inviting Tender Embassy of Nepal Barakhamba Road, New Delhi-110001 Embassy of Nepal in New Delhi invites Sealed Tender from eligible firms / contractors in Two Bid System for the following work:- NIT NO. 02/ NIT/Nepal Embassy/2018  NAME OF WORK: RENOVATION AND REFURBISHMENT OF BOUNDARY WALL, GUARD ROOM, INSTALLATION OF AUTOMATED GATES, TURNSTILES & BOOM BARRIERS, INSTALLATION OF SURVEILLANCE SYSTEM

कार्यलय सहयोगी करार लिने सम्बन्धी सूचना

  नेपाली राजदूतावास, नयाँ दिल्ली                                                                                                                           सूचना प्रकशित मिति: २०७५/०५/१२                        सूचना   विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ बमोजिम यस राजदूतावासमा करार सेवामा काम गर्ने गरी कार्यलय सहयोगी १ नियुक्त गर्नुपर्ने भएकोले प्रचलित कानून बमोजिम योग्य भएका इच्छुक व्यक्तिहरुले देहायको शर्तहरुको आधारमा यो सूचना प्रकाशित भएको १५ (पन्ध्र) दिन भित्र(अन्तिम मितिमा विदा परेको

Selected Students for Post Graduate (PG) Courses by Delhi University:- 2018

S.No Name of the student Course Reporting time to Fsr Office 1. Mr. Illyyas Ahmed Muslim M.A(Prev.)Economic On or before 10Aug’18 2, Mr. Chandan Thapa M.A.(Prev.)Economic On or before 10Aug’18 3. Ms. Shreelata Mandal M.Sc (Prev) By 17th August, 2018 4. Mr. Chandan Thapa M.A (Prev) Economic By 23rd Aug’2018 5. Mr. Birendra Singh Bhandari M.Sc.(Prev.)Microbilogy On or before 29Aug’18    

सवारी चालक करार लिने सम्बन्धी सूचना

नेपाली राजदूतावास, नयाँ दिल्ली सूचना प्रकशित मिति: २०७५/०४/२४ सूचना विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ बमोजिम यस राजदूतावासमा करार सेवामा काम गर्ने गरी सवारी चालक १ नियुक्त गर्नुपर्ने भएकोले प्रचलित कानून बमोजिम योग्य भएका इच्छुक व्यक्तिहरुले देहाय योग्यता र शर्तहरुको आधारमा यो सूचना प्रकाशित भएको १५ (पन्ध्र) दिन भित्र(अन्तिम मितिमा विदा परेको भए सो को