Power of Attorney

Documents required for Power of Attorney

वारेसनामा लिंदा र दिंदा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु ।

वारेसनामाको नमुना: